Oswin Pippan

Trainer bei Bushido Villach

Rang: 1. dan (Sho dan)

Übungsleiter